محصولات فصل جنوبگان

کود فورتیکا FortyKa جنوبگان

فورتیکا
FortyKa

درشت شدن و
رنگ آوری محصول

کود فروت ست Fruitset جنوبگان

فروت ست
Fruitset

مقاومت در مقابل سرمازدگی

کود فرتریکس 20-20-20 FerTrix20-20-20 جنوبگان

فرتریکس 20-20-20 FerTrix20-20-20

بالانس مناسب موادغذایی
محرک رشد و توسعه ریشه

کود میکرو ریز مغذی Micro جنوبگان

میکرو ریز مغذی
Micro

ریزمغذی اختصاصی جنوبگان

دسته بندی محصولات جنوبگان

انواع خدمات کشاورزی و آزمایشگاهی

دسترسی به کشاورزی پایدار و پیشرفته، متکی به تحقیقات و کاربرد اصول علمی می باشد تا ضمن افزایش کمی و کیفی محصولات، از منابع در دسترس به بهترین نحو ممکن استفاده گردد. توصیه اصولی کودهای شیمیایی مورد نیاز میسر نخواهد بود مگر با شناخت وضعیت گیاه، خاک و آب. بنابراین در اولین گام، کشاورزان و باغداران باید اطلاعات کاملی از کیفیت آب و خاک و نیز وضعیت سبز گیاه از نظر میزان عناصر غذایی موجود داشته باشند تا بتوانند برنامه کودی مناسبی را جهت استفاده اصولی از این منابع اجرا نمایند.

کود شیمیایی جنوبگان
کود شیمیایی جنوبگان