جنوبگان

جنوبگان

جنوبگان

جنوبگان دوست کشاورز

محصولات جنوبگان

با استفاده از نهاده‌های با کیفیت، سلامت محصولات خود را تضمین کنید

محصولات فصل جنوبگان

آمبنوگان جنوبگان

آمینوگان Aminogun

سیویکا جنوبگان

سیویکا SeaWeeKa

کود هیومیسول جنوبگان

هیومیسول HumiSol

انواع خدمات کشاورزی و آزمایشگاهی

دسترسی به کشاورزی پایدار و پیشرفته، متکی به تحقیقات و کاربرد اصول علمی می باشد تا ضمن افزایش کمی و کیفی محصولات، از منابع در دسترس به بهترین نحو ممکن استفاده گردد. توصیه اصولی کودهای شیمیایی مورد نیاز میسر نخواهد بود مگر با شناخت وضعیت گیاه، خاک و آب. بنابراین در اولین گام، کشاورزان و باغداران باید اطلاعات کاملی از کیفیت آب و خاک و نیز وضعیت سبز گیاه از نظر میزان عناصر غذایی موجود داشته باشند تا بتوانند برنامه کودی مناسبی را جهت استفاده اصولی از این منابع اجرا نمایند.