فرتی روس ۲۵-۱۲-۰

فرتی روس ۲۵-۱۲-۰

Fertirus 0-12-25

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

آهن, فسفر, پتاسیم, کلسیم, گوگرد

بسته بندی

۲۵ کیلویی (گرانول)

شماره ثبت ماده کودی

۷۱۹۱۹

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

فسفر قابل جذب Phosphate (P2O5) ava 12.0%
پتاسیم محلول در آب Potassium (K2O) soluble 25.0%
گوگرد کل Sulfur (S) tot 11.0%
آهن محلول Iron (Fe) 1.0%
کلسیم کل Calcium (CaO) tot 2.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

خاکی و چالکود باغات ۱ تا ۲ کیلو به ازای هر درخت کود‌دهی زمستانه
زراعت ۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلو در هکتار آماده سازی زمین قبل از کاشت یا ابتدای فصل رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلو در هکتار آماده سازی زمین قبل از کاشت

 

توضیحات

توضیحات

 • افزایش دهنده کمیت و کیفیت محصولات بدلیل وجود پتاسیم بالا
 • حاوی عنصر آهن جهت برطرف کردن علائم زردی و کلروز در گیاهان
 • رها سازی تدریجی عناصر
 • قابل مصرف برای کلیه گیاهان زراعی و باغی خصوصا مرکبات و درختان میوه
 • قابل استفاده در دستگاه های کودپاش

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.