سوسپانسیون ۳

سوسپانسیون ۳

Suspension 3 SL

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده (W/V)
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

مس, منگنز

بسته بندی

۱۰ لیتری

شماره ثبت ماده کودی

۷۰۰۷۹۷

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده (W/V)

تجزیه ضمانت شده (W/V)

منگنز (Manganese (Mn 4.0%
مس (Copper (Cu 1.2%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

آبیاری باغات ۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار ۲ نوبت از شروع فصل رشد به فاصله ۱ ماه
زراعت ۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار ۱ تا ۲ نوبت طی دوره رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای  ۱۰ لیتر در هکتار ۱ تا ۲ نوبت طی دوره رشد

توضیحات

توضیحات

 • منبع غنی از مس و منگنز
 • pH کاملاً اسیدی با قابلیت جذب بالا در خاکهای آهکی و بیکربناتی
 • فعال کننده آنزیم های مختلف در گیاهان
 • مناسب جهت کلیه گیاهان خصوصا گندم و جو، یولاف، پیاز و کاهو
 • قابل استفاده در سیستم های تحت فشار
 • جلوگیری کننده از گرفتگی لوله ها و قطره چکان ها

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • از اختلاط با ترکیبات قلیایی خودداری شود.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
 • pH کود اسیدی است و در صورت تماس با لباس یا بدن فورا با آب کافی شسته شود.