آمینوگان

آمینوگان

Aminogun SP

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

آمینو اسید

بسته بندی

۱ کیلویی (پودر)

شماره ثبت ماده کودی

۴۲۵۳۹

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

آمینو اسید Amino acid 80.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی محصولات باغی ۰/۲۵ تا ۰/۵ کیلو در
هزار لیتر آب
۱ تا ۲ نوبت در طول دوره رشد ۱ نوبت قبل و ۱ نوبت بعد از گلدهی
محصولات زراعی ۰/۵ کیلو در هکتار ۱ تا ۲ نوبت در طول دوره رشد ۱ نوبت قبل و ۱ نوبت بعد از گلدهی
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۲۵۰ تا ۴۰۰ گرم در هزار لیتر آب ۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله ۲۰ روز

توضیحات

توضیحات

 • حاوی ۱۸ نوع آمینواسید ضروری قابل جذب به فرم L
 • افزایش دهنده مقاومت گیاه در مقابل تنش های محیطی
 • افزایش دهنده میوه دهی و بهبود کیفیت میوه
 • کاهش دهنده تلفات نشاء
 • بهبود دهنده جوانه زنی و رشد رویشی

 

 

 

 

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.