پلی گرو اکو

پلی گرو اکو

PolyGrow Eco

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

آهن, فسفر, نیتروژن, پتاسیم

بسته بندی

۲۵ کیلویی (پلت)

شماره ثبت ماده کودی

۶۱۶۲۲

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کل Nitrogen (N) tot 2.0%
فسفر قابل جذب Phosphate (P2O5) ava 1.5%
پتاسیم محلول در آب Potassium (K2O) soluble 2.0%
آهن محلول Iron (Fe) 0.6%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

خاکی و چالکود باغات ۲ تا ۵ کیلو به ازای هر درخت کوددهی زمستانه
زراعت ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلو در هکتار آماده سازی زمین قبل از کاشت
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلو در هکتار آماده سازی زمین قبل از کاشت

توضیحات

توضیحات

 • تهیه شده از کود مرغی پوسیده و غنی شده با بهترین مواد اولیه
 • افزایش دهنده عملکرد گیاه و کیفیت محصول
 • تامین کننده همزمان مواد آلی و معدنی خاک
 • جذب آب و اصلاح بافت خاک
 • افزایش دهنده رشد و توسعه ریشه
 • موثر در حفظ و توسعه میکرو ارگانیزم های خاک

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.