زینکاسول

زینکاسول

ZincaSol SC

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده (W/V)
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

روی

بسته بندی

۱ لیتری

شماره ثبت ماده کودی

۱۹۰۹۸۵

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده (W/V)

تجزیه ضمانت شده (W/V)

روی کلZinc (Zn) tot70.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

 

محلولپاشیباغات۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آبدر زمان تورم جوانه ها و بعد از
برداشت محصول و در صورت کمبود
روی، طی دوره رشد
زراعت۱ لیتر در هکتارقبل از گل آذین و در صورت کمبود روی، طی دوره رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای۱ لیتر در هزار لیتر آب۲ نوبت در طول دوره رشد به فاصله ۲۰ روز
بذرمالبرنج، ذرت، حبوبات۱ لیتر جهت ۲۰۰ کیلو بذرجهت آغشته کردن بذر و ریشه نشاء قبل از کاشت

توضیحات

توضیحات

 • منبع غنی روی قابل جذب بصورت میکرونیزه
 • بهبود دهنده عملکرد و کیفیت محصول با تقویت سنتز اسیدهای نوکلئیک و افزایش متابولیسم اکسین و فعالیت آنزیم‌ها
 • جذب بالا و رفع سریع کمبود روی
 • برطرف کننده کلروز، کوچک ماندن و باریک شدن برگ های جوان و افزایش دهنده رشد شاخه‌ها
 • افزایش دهنده تلقیح و خوشه‌بندی
 • جلوگیری‌کننده از ریزش جوانه‌ها و گل‌ها
 • سهولت مصرف و قابلیت اختلاط بالا با کودها و سموم دیگر

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.

محصولات مرتبط