زینکاسول ۳۵%

زینکاسول ۳۵%

ZincaSol 35 SC

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده (W/V)
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

روی, نیتروژن

بسته بندی

۱ لیتری

شماره ثبت ماده کودی

۰۳۴۴۶

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده (W/V)

تجزیه ضمانت شده (W/V)

نیتروژن کل Nitrogen (N) tot 4.0%
روی کل Zinc (Zn) tot 35.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی محصولات باغی ۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب در زمان تورم جوانه ها و بعد از برداشت محصول و در صورت کمبود روی، طی دوره رشد
محصولات زراعی ۱ لیتر در هکتار قبل از گل آذین و در صورت کمبود روی، طی دوره رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۰/۵ تا ۱ لیتر در هزار لیتر آب ۱ لیتر در هزار لیتر آب
بذر مال برنج، ذرت، حبوبات ۱ لیتر جهت ۱۰۰ کیلو بذر جهت آغشته کردن بذر و ریشه نشاء قبل از کاشت

توضیحات

توضیحات

 • مناسب جهت رنگ آوری بهتر و بهبود کیفیت میوه ها
 • تقویت کننده جوانه ها و گلها
 • افزایش تلقیح و خوشه بندی مناسب گیاه
 • کمک به تشکیل کربوهیدرات ها و تحریک تشکیل بذر
 • افزایش تولید کلروفیل، تنفس، تنظیم رشد و تسریع بلوغ

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است
 • قبل از مصرف با کارشناس خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
 • دور از تابش مستقیم آفتاب، در دمای ۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد و در شرایط متعارف و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.