سیویکا ۱۲-۵-۷

سیویکا ۱۲-۵-۷

SeaWeeKa

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده (W/V)
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

آلجینیک اسید, آمینو اسید, آهن, عصاره جلبک, فسفر, نیتروژن, پتاسیم

بسته بندی

۱ لیتری

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده (W/V)

تجزیه ضمانت شده (W/V)

 نیتروژن کل  Nitrogen (N) tot 7.0%
فسفر قابل استفاده Phosphate (P2O5) ava 5.0%
 پتاسیم محلول در آب Potassium (k2o) Soluble 12.0%
 آهن محلول  Iron (Fe) Solube 0.5%
 آمینو اسید  Amino Acid 2.5%
 عصاره جلبک  Seaweed Extract (SW) 25.0%
 آلجینیک اسید  Alginic Acid 4.0%
 ماده آلی  Organic Materials 20.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی محصولات باغی ۰/۵ تا ۱ لیتر در هزار لیتر آب ۱ تا ۲ نوبت در طول فصل رشد
محصولات زراعی  ۱ لیتر در هکتار ۱ تا ۲ نوبت در طول فصل رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۰.۵ تا ۱ لیتر در هزار لیتر آب ۲ تا ۳ نوبت در طول فصل رشد

 

توضیحات

توضیحات

 • فعال کننده رشد رویشی و زایشی
 • افزایش دهنده ریشه زایی و جوانه زنی
 • افزایش دهنده مقاومت گیاه در استرس های محیطی
 • افزایش دهنده میزان بهره وری و کیفیت محصول
 • حاوی هورمون های طبیعی، آنزیم ها، ویتامین ها، آمینواسیدهای ضروری و پلی ساکاریدها

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.