با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

تاثیر اسیدآمینه و عنصر پتاسیم بر تنش سرمایی در گیاهان

گیاهان در مراحل مختلف رشدی حساسیت متفاوتی نسبت به تنش های محیطی از خود نشان می دهند.یکی از عوامل یا تنش های خسارت زا در گیاهان تنش های سرمایی است که می تواند در رشد گیاه یا کیفیت و کمیت محصول تاثیر چشمگیری داشته باشد. در شرایط تنش سرمایی، یک سری رادیکال آزاد که در معنی مولکول ها و اتم هایی با میل ترکیبی بسیار بالا هستند در داخل بافت های گیاهی تشکیل میشود .

رادیکال های آزاد شدیدا با پروتئین ها و لیپیدهای موجود در بافت های آسیب دیده واکنش میدهند که همین امر می تواند سبب تخریب دیواره سلولی گردد که در نهایت منجر به تخریب بافت های گیاهی میشود . محلولپاشی اسیدهای آمینه قبل از ایجاد تنش های سرمایی میتواند تاثیر قابل توجهی در بالا بردن مقاومت سلولی ایجاد نماید . این ترکیبات با تنظیم فشار اسمزی تحمل گیاه را نسبت به تنش های محیطی افزایش می دهد.

یکی دیگر از عناصری که سبب ایجاد مقاومت گیاه در برابر تنش های سرمایی در گیاهان می گردد پتاسیم است و کشاورزانی که به تامین ذخیره پتاسیم گیاه توجه کافی نموده اند خسارت کمتری از تنش های سرمایی داشتند .

جنوبگان به شما کشاورزان عزیز برای کاهش خسارت ناشی از تنش های سرمایی و یا احیای گیاهان سرمازده، استفاده از دو محصول آمینوگان( آمینواسید 80 درصد جنوبگان) و فورتیکا محصول پتاس بالا را پیشنهاد می کند.فورتیکای جنوبگان به صورت محلولپاشی به میزان 1 تا 2 لیتر در هزار لیتر آب و آمینوگان جنوبگان به میزان 0.5 کیلوگرم در هزار لیتر آب به صورت محلولپاشی به شما کشاورزان عزیز توصیه می شود.