با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

کلسیم کامیون حمل عناصر است و بور راننده این کامیون

هر گیاهی برای رشد مناسب و تکمیل چرخه زندگی خود به نسبت متعادلی از عناصر ضروری مختلف نیازمند است که کمبود هر یک از این عناصر باعث اختلال در عملکرد گیاه می شود.کلسیم علاوه بر این که نقش کلیدی در ساختار دیواره سلولی ایفا می کند و باعث افزایش مقاومت گیاه به تنش ها می شود، با تنظیم عملکرد کانال های پروتئینی و حفظ ساختار غشاء سلولی باعث افزایش جذب انتخابی و متعادل سایر عناصر ضروری می شود. به گونه ای که از کلسیم به عنوان کامیون حمل عناصر در گیاه یاد شده است. اما کلسیم تحرک کمی در گیاه دارد و از آنجا که طبق نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده، عنصر بور به افزایش تحرک کلسیم در گیاه کمک می نماید و با کلسیم رابطه هم افزایی دارد، از عنصر بور به عنوان راننده کامیون حمل عناصر (کلسیم) یاد می شود.