پیکاتریکس

پیکاتریکس

PhiKaTrix SL

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده (W/V)
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

فسفر, پتاسیم

بسته بندی

۱ لیتری

شماره ثبت ماده کودی

۶۰۳۴۰

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده (W/V)

تجزیه ضمانت شده (W/V)

پتاسیم محلول در آب Potassium (K2O) soluble 20.0%
فسفر کل Phosphate (P2O5) tot 30.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی محصولات باغی ۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب ۲ نوبت در ابتدای دوره رشد به فاصله یک ماه
محصولات زراعی ۱ لیتر در هکتار ۲ نوبت در طول دوره رشد به فاصله ۲۰ روز
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب ۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله ۲۰ روز
بذرمال برنج، ذرت، حبوبات ۱ لیتر جهت ۱۰۰ کیلو بذر جهت آغشته کردن بذر و ریشه نشاء قبل از کاشت
آبیاری کلیه محصولات کشاورزی ۶ تا ۱۰ لیتر در هکتار ۲ تا ۳ نوبت طی دوره رشد

توضیحات

توضیحات

 • مناسب جهت رنگ آوری بهتر و بهبود کیفیت میوه ها
 • افزایش دهنده مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی
 • بهبود دهنده فرایند ریشه زایی با توجه به حضور فسفر
 • افزایش دهنده فتوسنتز و کلروفیل در گیاه
 • افزایش دهنده مقدار پروتئین و فعالیت آنزیم های گیاهی
 • بهبود دهنده فرایند گلدهی و در نتیجه افزایش محصول
 • افزایش میزان قند و نشاسته در گیاهان

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.