فرمول موثر جنوبگان در کاهش خشکیدگی خوشه خرما

فرمول موثر جنوبگان در کاهش خشکیدگی خوشه خرما

سال های متعددی است که درصد قابل توجهی از محصول خرمای کشور در اثر این عارضه از بین میرود. برخی از ارقام خرما مانند مضافتی و کبکاب حساسیت بیشتری به این عارضه دارند. زمان ظهور علائم خشکیدگی خوشه خرما با افزایش دما و همراه با کاهش رطوبت نسبی هوا زمانی […]

🌴 صحرای الجزایر

🌴 صحرای الجزایر، یکی از آخرین باغات باقیمانده نخل در گودالها در میان تلهای شن، جالب اینکه شنها روان هستند و تدریجا از یک سمت درختان زیر شن میروند و سمت دیگری آشکار میشود.برای آبیاری در گذشته از حیوانات استفاده میکرده اند اما امروزه پمپهای آبرسانی کار را آسانتر کرده […]