گوگرد بنتونیت دار ۹۰

گوگرد بنتونیت دار ۹۰

Sulfur Bentonite

  • اطلاعات بیشتر
  • تجزیه ضمانت شده
  • دستورالعمل مصرف
  • توضیحات
  • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

گوگرد

بسته بندی

۲۵ کیلویی (عدسی)

شماره ثبت ماده کودی

۷۶۹۵۲۴

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

گوگرد عنصری Sulfur (S) 90%
    بنتونیت Iron (Fe) chelated 10.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

خاکی و چالکود باغات ۱ تا ۲ کیلو به ازای هر درخت کود دهی زمستانه به همراه کودهای حیوانی
زراعت ۳۰۰ تا ۶۰۰ کیلو در هکتار آماده سازی زمین قبل از کاشت به همراه کودهای حیوانی

توضیحات

توضیحات

  • اصلاح کننده خاک های قلیایی
  • موثر در تولید اسیدهای آمینه و سنتز پروتئین ها
  • افزایش دهنده عطر و بوی گیاهان و سبزیجات

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

  • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
  • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.