فرتریکس ۱۰-۱۰-۳۰

فرتریکس ۱۰-۱۰-۳۰

FerTrix 30-10-10 +TE SP

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

بسته بندی

۱۰ کیلویی (پودر)

عناصر

آهن, روی, فسفر, مس, منگنز, نیتروژن, پتاسیم

شماره ثبت ماده کودی

۹۸۶۸۵

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کل Nitrogen (N) tot 30.0%
فسفر قابل استفاده Phosphate (P2O2) ava 10.0%
پتاسیم محلول در آب Potassium (K2O) Soluble 10.0%
آهن محلول Iron (Fe) 0.1%
روی محلول Zinc (Zn) 0.05%
منگنز محلول Manganese (Mn) 0.03%
مس محلول Copper (Cu) 0.003%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

آبیاری                    باغات     ۴۰ تا ۵۰ کیلو در هکتار             ۱ تا ۲ نوبت در ابتدای دوره رشد
                  زراعت     ۲۵ تا ۳۰ کیلو در هکتار             ۱ تا ۲ نوبت در ابتدای دوره رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای     ۲۵ تا ۳۰ کیلو در هکتار             ۱ تا ۲ نوبت در ابتدای دوره رشد

توضیحات

توضیحات

 • حاوی نیتروژن بالا در کنار فسفر، پتاسیم و عناصر ریزمغذی
 • حلالیت و سرعت جذب بالا
 • افزایش دهنده رشد رویشی گیاه
 • افزایش دهنده تکثیر سلولی و فتوسنتز

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.