با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

بوته میری (Damping off)

بیماری بوته میری (Damping off) و مرگ گیاهچه ناشی از گونه های مختلف فایتوفتورا از مهمترین بیماری های محصولات گلخانه ای و جالیزی است. این قارچ در تمام مراحـل رشدی به ریشه ها و طوقـه گیـاه حمله می کنـد و سبب پژمردگی یا مرگ گیاه می شود.

کنترل:

  • ضدعفونی گلخانه قبل از کاشت
  • ضدعفونی بذر
  • رعایت زهکشی مناسب خاک و مدیریت آبیاری

پیشنهاد جنوبگان

پیکاسول (فسفیت پتاسیم) جنوبگان که با خاصیت قارچکشی بازخوردهای قابل توجهی از طریق آبیاری و محلولپاشی در کنترل بیماری داشته است.