پیکاسول

پیکاسول

PhiKaSol SL

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده (W/V)
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

فسفر, پتاسیم

بسته بندی

۱ لیتری

شماره ثبت ماده کودی

۲۶۱۵۳

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده (W/V)

تجزیه ضمانت شده (W/V)

پتاسیم محلول در آبPotassium (K2O) soluble50.0%
فسفرphosphate (P2O5)50.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

محلولپاشیمحصولات باغی۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب۲ نوبت در ابتدای دوره رشد به فاصله یک ماه
محصولات زراعی۱ لیتر در هکتار۲ نوبت در طول دوره رشد به فاصله ۲۰ روز
سبزیجات و محصولات گلخانه ای۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله ۲۰ روز
بذرمالبرنج، ذرت، حبوبات۱ لیتر جهت ۲۰۰ کیلو بذرجهت آغشته کردن بذر و ریشه نشاء قبل از کاشت
آبیاریکلیه محصولات کشاورزی۶ تا ۱۰ لیتر در هکتار۲ تا ۳ نوبت طی دوره رشد

توضیحات

توضیحات

 • حاوی فسفیت پتاسیم با بالاترین درصد فسفر و پتاسیم
 • جذب سریع از طریق برگ بدلیل اندازه کوچکتر مولکول فسفیت نسبت به فسفات
 • توصیه شده برای تقویت سیستم ایمنی و افزایش مقاومت گیاه در مقابل گموز، سفیدک دروغی، بوته میری و پوسیدگی ریشه
 • بهبود دهنده تغذیه گیاه با خاصیت قارچ کشی بصورت همزمان
 • بهبود دهنده کیفیت و رنگ آوری میوه ها
 • یکنواخت سازی و پیش‌رس نمودن محصول

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.

محصولات مرتبط