با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

نقش فسفیت پتاسیم در کنترل گموز پسته در کنار فوزتیل آلومینیوم

پوسیدگی طوقه و ریشه ناشی از گونه های فیتوفتورا مهمترین بیماری درختان پسته است و موجب نابودی تعداد زیادی از درختان مثمر و غیرمثمر می شود.

کلید شناسایی بیماری
  • خروج صمغ
  • زوال درختان

فسفونات ها، ترکیبات تولیدشده از نمک ها و استرهای اسیدفسفرو هستند. قارچکش های فسفونات نظیر فسفیت پتاسیم (پیکاسول) و فوزتیل آلومینیوم (الیت) به منظور کنترل بیماری های ناشی از امیست ها نظیر فایتوفتورا و پیتیوم استفاده می شوند. این قارچکش ها از طریق تحریک پاسخ های دفاعی گیاه مانند تجمع ترکیب های فنلی صورت میگیرد که از رشد بیمارگر ها یا پاتوژن جلوگیری می‌کند.

زمان مصرف

بهترین زمان بعد از تکمیل شدن برگ است. به این منظور میتوان از فسفیت پتاسیم جنوبگان (پیکاسول) در کنار فوزتیل آلومینیوم (الیت) استفاده نمود. بدین منظور میتوان ابتدا فوزتیل آلومینیوم استفاده نمود و سپس به فاصله 10 روز دیگر از پیکاسول استفاده نمود.