عنصر روی در شرایط شوری چه اهمیتی دارد؟

در شرایطی که خاک منطقه شور است، با افزایش غلظت عناصری نظیر روی و پتاسیم، تراکنش و طول ریشه ها بالا رفته و در نهایت سطوح جذب عناصر غذایی بهبود میابد.علاوه بر این استفاده از عنصر روی، تشکیل آوند های چوبی را در گیاهان تحت تنش شوری در مقایسه با …

عنصر روی در شرایط شوری چه اهمیتی دارد؟ ادامۀ مطلب »