سفیدک پودری انبه

ریزش گل و عدم تشکیل میوه یکی از محدود کننده ترین شرایط کشت انبه در مناطق جنوبی کشور است.سفیدک پودری درختان انبه که تقریباً تمامی انبه کاری های جهان و بعضاً مناطق انبه کاری جنوب ایران نظیر هرمزگان و سیستان بلوچستان را درگیر نموده است. این بیماری قارچی توسط قارچ Oidium mangiferae ایجاد شده و …

سفیدک پودری انبه ادامۀ مطلب »