استارتر زیتون

کشاورزی موفق و برداشت عالی نتیجه یک استارت عالی و قوی است. در ابتدای فصل یکی از عناصری که درختان نیاز فراوانی به آن دارند فسفر است. این عنصر کلیدی در ریشه زایی قدرتمند و نیز شکوفه دهی گیاهان در شروع رشد موثر است. فسفر با ساخت ATP نقش بسیار …

استارتر زیتون ادامۀ مطلب »