ست محلولپاشی فروت ست جنوبگان

🌿 فروت ست ۲.۵ لیتر در هزار 🌿 زینکاسول (در صورت نیاز منطقه و گیاه) ۰.۵ لیتر در هزار 🌿 صابون محلولپاشی ۱ لیتر در هزار 🌿 رکتیفایر ۲۵۰ گرم در هزار ‌