عناصر متحرک و کم تحرک در گیاه و خاک کدام هستند؟

عناصر متحرک عناصری هستند که تحرک بالایی دارند و به راحتی در درون گیاه و خاک حرکت می کنند و در مقابل عناصری کم تحرک هستند که حرکت کندی را دارند. زمانی که در برگهای جوان کمبود مشاهده میشود اغلب دلیل آن حرکت کند عناصر غذایی کم تحرک است و در مقابل، کمبود عناصر متحرک …

عناصر متحرک و کم تحرک در گیاه و خاک کدام هستند؟ ادامۀ مطلب »