اهمیت عناصر ریزمغذی

میکرو Micro nutrients = trace elements. حدود نیمی از عناصر ضروری مورد نیاز گیاهان نظیر عناصر بور، منگنز، آهن، روی، مس، مولیبدن و… در دسته عناصر ریزمغذی یا میکروها قرار دارند که هیچ عنصر دیگری قابلیت جانشینی آنها را ندارد. درخاک های قلیایی، عناصر غذایی وجود دارند اما گیاه قابلیت جذب آنها را ندارد و …

اهمیت عناصر ریزمغذی ادامۀ مطلب »