بوته میری (Damping off)

بيماری بوته ميری (Damping off) و مرگ گياهچه ناشی از گونه های مختلف فایتوفتورا از مهمترین بيماری های محصولات گلخانه ای و جاليزی است. این قارچ در تمام مراحـل رشدی به ریشه ها و طوقـه گيـاه حمله می کنـد و سبب پژمردگی یا مرگ گياه می شود. کنترل: ضدعفونی گلخانه قبل از کاشت ضدعفونی بذر […]

بوته میری (Damping off) بیشتر بخوانید »