نیاز سرمایی درختان و اهمیت برطرف نمودن رکود زمستانه

با کاهش دما در فصل پاییز در ریشه تمامی درختان خزان کننده هورمونی به نام اسیدآبسیزیک (ABA) تولید می شود که یک بازدارنده رشد است. این هورمون موجب تشکیل لایه جداکننده در محل دمبرگ شده که در پی آن برگ ها شروع به ریزش نموده و در نهایت باعث خواب رفتن درخت میگردد. برای اقدام […]

نیاز سرمایی درختان و اهمیت برطرف نمودن رکود زمستانه بیشتر بخوانید »