گیاهان روغنی

گیاهان نیازهای غذایی متفاوتی دارند. دانه های گیاهان روغنی به سه عنصر پتاسیم، گوگرد و منیزیم نیاز ویژه ای دارند و این نیاز بایستی در طول رشد تامین گردد.از مهم ترین خواص کیفی دانه های گیاهان روغنی، درصد روغن است. چون دانه های این گیاهان حاوی درصد زیادی روغن فاقد کلسترول بوده، بنابراین هدف تغذیه […]

گیاهان روغنی بیشتر بخوانید »