زهکشی اراضی کشاورزی و مشکلات ماندآبی

در اثر سنگین بودن بافت خاک و عدم فضای کافی بین ذرات آن برای زمان بلند مدتی آب در سطح خاک و اطراف ریشه باقی میماند. به همین دلیل فعالیت ریشه گیاهان و میکروارگانیسم هایی که برای بقاء به اکسیژن نیاز دارند مختل شده و عمل فتوسنتز و رشد گیاه تقریباً متوقف میشود. در چنین […]

زهکشی اراضی کشاورزی و مشکلات ماندآبی بیشتر بخوانید »