فواید عنصر پتاسیم در مزارع پنبه

عنصر پتاسیم فعال کننده بیش از ۶۰ آنزیم در سیستم های گیاهی است و جهت حفظ پتانسیل اسمزی و جذب آب که در افزایش مقاومت گیاه پنبه نسبت به تنش خشکی نقش دارد اهمیت دارد. گیاه پنبه به میزان بالایی عنصر پتاسیم نیاز دارد و نسبت به کمبود این عنصر حساسیت بالایی دارد. در گیاه […]

فواید عنصر پتاسیم در مزارع پنبه بیشتر بخوانید »