ماکرو ۱۰-۶-۱۰

ماکرو ۱۰-۶-۱۰

Macro 10-6-10

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

روی, فسفر, نیتروژن, پتاسیم

بسته بندی

۵۰ کیلویی (گرانول)

شماره ثبت ماده کودی

۹۰۸۸۵

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کل Nitrogen (N) tot 10.0%
فسفر قابل جذب Phosphate (P2O5) ava 6.0%
پتاسیم محلول در آب Potassium (K2O) soluble 10.0%
روی محلول Zinc (Zn) 0.6%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

خاکی و چالکود باغات ۱ تا ۳ کیلو به ازای هر درخت کوددهی زمستانه
زراعت ۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلو در هکتار آماده سازی زمین قبل از کاشت یا ابتدای فصل رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۲۰۰ تا ۴۰۰ کیلو در هکتار آماده سازی زمین قبل از کاشت

 

توضیحات

توضیحات

 • حاوی عناصر ماکرو با نسبت مناسب
 • تامین کننده عنصر روی در چرخه غذایی گیاه
 • رهاسازی تدریجی عناصر
 • قابلیت استفاده آسان
 • قابل استفاده برای تمامی گیاهان زراعی و باغی

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.