میناسول منیزیم

میناسول منیزیم

Magnesium Minasol SL

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده (W/V)
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

آمینو اسید, قند الکل, منیزیم, نیتروژن

بسته بندی

۱ لیتری

شماره ثبت ماده کودی

۵۷۷۹۸

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده (W/V)

تجزیه ضمانت شده (W/V)

 نیتروژن کل  Nitrogen (N) tot 10.0%
 منیزیم کلاته  Magnesium (MgO) chelated 10.0%
 آمینو اسید  Amino Acid 8.0%
 قند الکل  Sugar Alcohol 5.0%
 ماده آلی  Organic Materials 17.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی محصولات باغی ۰/۵ لیتر در هزار لیتر آب ۲ نوبت در ابتدای دوره رشد به فاصله یک ماه
 محصولات زراعی ۰/۵ تا ۱ لیتر در هکتار ۱ تا ۲ نوبت در ابتدای دوره رشد به فاصله یک ماه
 سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۱ لیتر در هزار لیتر آب ۲ تا ۳ نوبت در طول دوره رشد به فاصله ۲۰ روز

توضیحات

توضیحات

 • افزایش دهنده کلروفیل و فوتوسنتز
 • کمک به جذب فسفر و فعالیت آنزیم ها
 • افزایش دهنده سطح روغن و پروتئین در گیاهان
 • توصیه شده جهت گیاهان منیزیم دوست مانند انگور، سیب، سبزیجات و ذرت

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.