فورتیکا

فورتیکا

FortyKa SL

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده (W/V)
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

آمینو اسید, پتاسیم

بسته بندی

۱ لیتری

شماره ثبت ماده کودی

۸۵۸۱۳

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده (W/V)

تجزیه ضمانت شده (W/V)

پتاسیم کلاته Potassium (K2O) chelated 40.0%
آمینو اسید Amino Acid 5.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

محلولپاشی محصولات باغی

۱ تا ۲ لیتر در هزار لیتر آب

۲ تا ۳ نوبت از زمان تشکیل میوه تا قبل از برداشت
محصولات زراعی ۱ تا ۲ لیتر در هکتار ۲ تا ۳ نوبت طی دوره رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۲ تا ۳ لیتر در هزار لیتر آب ۳ نوبت طی دوره رشد
آبیاری محصولات باغی ۱۰ تا ۱۲ لیتر در هکتار ۲ تا ۳ نوبت از زمان تشکیل میوه تا قبل از برداشت
محصولات زراعی ۸ تا ۱۰ لیتر در هکتار ۲ تا ۳ نوبت طی دوره رشد
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۸ تا ۱۰ لیتر در هکتار ۳ نوبت طی دوره رشد

توضیحات

توضیحات

 • حاوی %۴۰ پتاسیم کلات شده بر پایه کربوکسیلیک اسید
 • دارای %۵ آمینو اسید نوع L
 • اثرگذاری و جذب بسیار سریع
 • مقاوم سازی گیاه نسبت به تنش های محیطی
 • مناسب جهت رنگ آوری بهتر و درشت شدن میوه ها
 • افزایش دهنده مقاومت گیاه نسبت به سرمازدگی و کاهش آثار سوء آن
 • افزایش دهنده کیفیت، بهبود بازار پسندی و طعم محصول

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناسان خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم و یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.