سارسول

سارسول

SarSol SC

 • اطلاعات بیشتر
 • تجزیه ضمانت شده
 • دستورالعمل مصرف
 • توضیحات
 • احتیاط و هشدار

اطلاعات بیشتر

اطلاعات بیشتر

عناصر

فولویک اسید, نیتروژن, کلسیم

بسته بندی

۱۰ لیتری

شماره ثبت ماده کودی

۰۶۱۹۴

برند

جنوبگان

تجزیه ضمانت شده

تجزیه ضمانت شده

نیتروژن کل Nitrogen (N) tot 3.0%
فولویک اسید Fulvic Acid 5.0%
کلسیم محلول Calcium (CaO) sol 12.0%
کلسیم کمپلکس شده Calcium (CaO) complexed 10.0%
ماده آلی Organic Matter 15.0%

دستورالعمل مصرف

دستورالعمل مصرف

آبیاری محصولات باغی ۱۵ تا ۲۰ لیتر در هکتار ۲ تا ۳ نوبت از شروع فصل به فاصله ۱ ماه
محصولات زراعی ۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار ۲ تا ۳ نوبت از ابتدای فصل کشت به فاصله ۲۰ روز
سبزیجات و محصولات گلخانه ای ۱۰ تا ۲۰ لیتر در هکتار ۲ تا ۳ نوبت از ابتدای فصل کشت به فاصله ۱ ماه

توضیحات

توضیحات

 • اصلاح کننده شوری و سار خاک با خنثی کردن سدیم موجود در آن
 • بهبود دهنده کیفیت ساختمان خاک
 • حاوی در صد بالای مواد آلی جهت بهبود کیفیت خاک
 • استحکام دهنده بافت و دیواره های سلولی
 • کاهش دهنده آثار سوء تنش های محیطی
 • افزایش دهنده توسعه ریشه در خاک و جذب مواد غذایی توسط گیاه
 • افزایش دهنده نفوذ پذیری خاک و بهبود دسترسی ریشه به مواد غذایی

احتیاط و هشدار

احتیاط و هشدار

 • مقادیر توصیه شده عمومی است و با توجه به تنوع محصولات کشاورزی، میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی قابل تغییر است.
 • قبل از مصرف با کارشناس خبره مشورت گردد.
 • در صورت نیاز به اختلاط با سموم یا کودهای دیگر، حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.
 • دور از تابش مستقیم آفتاب، در دمای ۵ تا ۴۰ درجه سانتی گراد و در شرایط متعارف و دور از دسترس اطفال نگهداری شود.