با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

تقویم تغذیه گوجه گلخانه ای

توضیحات :

  •   *در صورت استفاده از کودهای پایه و خدماتی ، مقدار توصیه شده کودهای مرحله آماده سازی با نظر کارشناس قابل تغییر می باشد.     
  • توصیه فوق برای کشت های بهاره میباشد و در پاییز و زمستان ، به دلیل روزهای کوتاه و سرمای هوا و دیگر عوامل نامساعد ، شرایط جذب کاهش میابد و میزان عملکرد کمتر میشود   بر این اساس توصیه کودها به نصف میزان فوق کاهش می یابد.    
  • در صورت نیاز به اختلاط با سموم یا کودهای خارج از جدول حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.    
  • محلول پاشی در ساعات اولیه روز انجام گیرد همچنین در روزهای ابری بدلیل کاهش جذب ، مقدار کودها به نصف مقدار تقلیل می یابد