با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

تقویم تغذیه خیار گلخانه ای

توضیحات

  •   *در صورت استفاده از کودهای پایه و خدماتی ، مقدار توصیه شده کودهای مرحله آماده سازی با نظر کارشناس قابل تغییر می باشد. 
  •    توصیه های فوق عمومی است و با توجه به میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی، لازم است با کارشناس خبره مشورت و قبل از مصرف در سطح محدود آزمایش گردد.    
  • در صورت نیاز به اختلاط با سموم یا کودهای خارج از جدول حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.    
  • توصیه فوق برای کشت های بهاره میباشد و در پاییز و زمستان ، به دلیل روزهای کوتاه و سرمای هوا و دیگر عوامل نامساعد ، شرایط جذب کاهش میابد و میزان عملکرد کمتر میشود   بر این اساس توصیه کودها به نصف میزان فوق کاهش می یابد.  
  • محلولپاشی در ساعات اولیه روز و در هوای خنک انجام گیرد. در روزهای ابری بدلیل کاهش جذب ، مقدار کودهای به نصف مقدار تقلیل می یابد