با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

جدول تغذیه ذرت

توضیحات

  •   *در صورت استفاده از کودهای پایه و خدماتی ، مقدار توصیه شده کودهای مرحله آماده سازی با نظر کارشناس قابل تغییر می باشد.   
  • توصیه های فوق عمومی است و با توجه به میزان کمبود، سن گیاه و شرایط محیطی، لازم است با کارشناس خبره مشورت و قبل از مصرف در سطح محدود آزمایش گردد.  
  • در صورت نیاز به اختلاط با سموم یا کودهای خارج از جدول حتما ابتدا در یک ظرف جداگانه امکان اختلاط بررسی و سپس در سطح محدود آزمایش شود.  
  • محلولپاشی در ساعات اولیه روز و در هوای خنک انجام گیرد.