علت ریزش زودتر از مقرر میوه درختان چیست؟
دلایل زیادی وجود دارد که باعث می شود گیاهان محصول خود را پیش از موعد از دست بدهند. ریزش میوه ممکن است طبیعی، در اثر عوامل محیطی، عدم تغذیه و یا مرتبط با آفات باشد. در موارد متعددی به ویژه درختان سیب، گیاه مراحل رشد خاصی را طی میکند که
قارچ Polystigma amygdalinum
بیماری لکه آجری بادام توسط قارچ Polystigma amygdalinum ایجاد شده و در شرایطی که رطوبت بالا باشد، کاهش عملکرد درختان را به دنبال دارد. بیماری لکه آجری یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید بادام در ایران می باشد. چرخه بیماری قارچ عامل این بیماری، زمستان را در برگها روی

استقرار قدرتمند بذور ذرت

استقرار قدرتمند بذور ذرت-زینکاسول جنوبگان
با واژه بذر مال بیشتر آشنا شویم آغشته کردن بذر قبل از کاشت، با ترکیبات موثری که باعث افزایش رشد و جوانه زنی و استحکام و استقرار هر چه بیشتر گیاهچه در خاک می‌شود. بذر مال کردن ذرت به وسیله عنصر روی کمبود عنصر روی در مزارع ایران در سال‌های

پیکاسول (فسفیت پتاسیم جنوبگان)

Comments are off
پیکاسول (فسفیت پتاسیم جنوبگان)
پیکاسول (فسفیت پتاسیم)، محصول چند منظوره ویژه شرکت جنوبگان است که علاوه بر تغذیه گیاهان، دارای خواص قارچ کشی روی قارچ های اوومیست و محرک رشد گیاه، بصورت همزمان میباشد. مکانیسم فسفیت پتاسیم در افزایش مقاومت گیاهان این محصول با تولید هورمون ها و آنزیم هایی دفاعی گیاه، افزایش ضخامت

تامین فسفر درختان پسته در ابتدای فصل رشد

Comments are off
تامین فسفر درختان پسته در ابتدای فصل رشد
برخی از کشاورزان در سال های کم بار توجه کمتری به تغذیه درختان می‌نمایند. در حالیکه در سال کم‌بار درخت پسته قادر به ذخیره مواد غذایی است. حتی برخی عناصر مورد نیاز خود نظیر فسفر را با مقدار بیشتری از خاک برداشت مینماید.درختان میوه به منظور بیدار شدن در ابتدای