فواید عنصر بور

فواید

عنصر بور یکی از ضروری ترین عناصر ریزمغذی است که در تشکیل گل ها نقش حیاتی دارد. بور وظیفه جذب یونی و انتقال کربوهیدرات ها را برعهده داشته و در گرده افشانی، لقاح و توسعه میوه نقش ویژه دارد. عنصر بور چگونه تشکیل میوه را افزایش میدهد؟به علت عملکرد اختصاصی این عنصر در جوانه زنی […]