فواید عنصر پتاسیم در مزارع پنبه

عنصر پتاسیم فعال کننده بیش از ۶۰ آنزیم در سیستم های گیاهی است و جهت حفظ پتانسیل اسمزی و جذب آب که در افزایش مقاومت گیاه پنبه نسبت به تنش خشکی نقش دارد اهمیت دارد. گیاه پنبه به میزان بالایی عنصر پتاسیم نیاز دارد و نسبت به کمبود این عنصر […]

گیاهان روغنی

گیاهان نیازهای غذایی متفاوتی دارند. دانه های گیاهان روغنی به سه عنصر پتاسیم، گوگرد و منیزیم نیاز ویژه ای دارند و این نیاز بایستی در طول رشد تامین گردد.از مهم ترین خواص کیفی دانه های گیاهان روغنی، درصد روغن است. چون دانه های این گیاهان حاوی درصد زیادی روغن فاقد […]

فیکوس بنجامین، گیاهی حساس و زودرنج

بنجامین گیاهی حساس و زودرنج است و نیاز به مراقبت و دمای نسبتاً بالایی دارد. نور غیرمستقیم ( مجاور پنجره جنوبی) و تامین آب فاقد املاح و ترجیحاً ولرم از دیگر نیازهای این گیاه بسیار زیبا هستند. بنجامین گیاهی بسیار حساس است و مشکل ریزش برگ یکی از مهمترین عوارضی […]