با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

اهمیت سیلیس و پتاسیم در تغذیه و کنترل تلفیقی آفات و بیماریهای گیاهی

  • سیلیس باعث افزایش مقاومت گیاه به تنش های محیطی (‌سرمایی و گرمایی) و نیز تنشهای حاصل از شوری میگردد.
  • سیلیس موجب کاهش مضرات ناشی از تابش مستقیم اشعه آفتاب به میوه و برگ شده و بدین جهت در رشد و تکامل میوه تاثیر قابل توجهی از خود نشان داده است.
  • سیلیس موجب استحکام آوندهای چوبی ساقه و برگ میگردد و بدین سبب بازخوردهای جالب توجهی در قدرت اتصال برگ به شاخه و استقامت ساقه داشته است.
  • سیلیس برگ را خشبی نموده وامکان تغذیه آفت از برگ را به شدت کاهش می‌دهد.
  • بعضی بیماریهای گیاهی نظیر سوختگی برگ یا سنبله،‌ لکه قهوه‌ای و نیز برخی آفات زیان‌آور نظیر پسیل، ‌کنه های گردآلود و برخی دیگر از آفات مکنده،‌ تریپس پیاز ‌و سفیدبالک‌های گلخانه از جمله عوامل زیان آوری هستند که با استفاده از سیلیکات پتاسیم قابل کاهش و کنترل می‌باشند و جای دارد در روش‌های کنترل تلفیقی آفات و بیماریها جایگاه ویژه‌ای را به آن اختصاص دهیم.