با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

عوامل موثر در پنجه زنی گندم


✨عوامل موثر در پنجه زنی گندم✨

🌱هر بوته گندم چندین ساقه داشته و نخستین ساقه ای که از خاک بیرون می آید موسوم به ساقه اصلی و ساقه های بعدی پنجه نامیده می شوند.

🌱عوامل موثر در این امر عبارتند از:

🌾 تاریخ کاشت

👈کاشت دیر هنگام موجب می شود تا گیاه در زمان پنجه زنی با آب وهوای گرم(بهار) ودرجه حرارت بالا برخورد نموده و بسرعت از مرحله پنجه دهی عبور کند در نتیجه دوره پنجه زنی کوتاه و تعداد پنجه ها کاهش می یابد.

🌾 میزان بذر مصرفی وعمق کاشت

👈میزان بذر با تراکم رابطه مستقیم وبا پنجه زنی رابطه عکس دارد بدین مفهوم که هرچقدر میزان بذر مصرفی بیشتر از حد استاندارد باشد تراکم در مزرعه افزایش و پنجه دهی کاهش پیدا می کند.

🌾 شرایط جوی

👈بهترین وضعیت جوی برای پنجه زنی هوای سرد ابری می باشد.

🌾رطوبت

👈تامین رطوبت مناسب وآبیاری در حد نیاز گیاه رابطه مستقیمی با تولید پنجه دارد.

🌾 کودهای پایه

👈فراهم بودن عناصر غذایی در زمان پنجه دهی خصوصاً کودهای پایه از جمله نیتروژن نقش بسزایی در تولید پنجه ایفاء می کنند.

🌾 آفات وبیماریها

👈وجود آفات وبیماریها از جمله قارچهای عامل پوسیدگی ریشه، باعث کاهش سطح سبز مزرعه و توقف پنجه دهی میشوند.

🔸️توصیه کارشناسان جنوبگان🔸️

👈 با توجه به موارد فوق و بهره بردن از تقویم تغذیه گندم جنوبگان و همچنین ارتباط با کارشناسان جنوبگان، کیفیت و کمیت محصولات خود را افزایش داده و مزارع گندم پربارتر و بهینه تری را فراهم آورید.