با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

گواوا گیاهی جدید و مقاوم

گواوا (Psidium guajava) جز محصولات گرمسیری و متحمل به شوری است که در حال حاضر در استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان کشت می شود. این محصول نه تنها از لحاظ داشتن ارزش غذایی از قبیل کلسیم، آهن و فسفر مورد توجه قرار گرفته، بلکه به لحاظ داشتن تاثیر زیاد در حفاظت خاک و استفاده از آن به عنوان پوشش سبز مورد توجه است.

گواوا جز گیاهان مناطق خشک بوده و در  تمام طول سال قادر به  گلدهی و میوه دهی در شرایط مناسب می باشد.

شرایط رشدی مناسب 

این گیاه برای رشد بهینه به دمای بین ۲۴ تا ۲۸ درجه سانتیگراد نیاز داشته لذا تا دمای ۴۸ درجه را نیز تحمل می کند.

این میوه گرمسیری دارای ریشه های سطحی بوده و غنی بودن سطح خاک برای رشد آن بسیار مهم است.

این گیاه در خاکهای لومی شنی با اسیدیته ۴.۵ تا ۷.۵ بهترین عملکرد را دارد.

روش تکثیر 

بهترین روش تکثیر پیوند جوانه و قلمه ساقه می باشد.

زمان کشت نهال

 بهترین زمان کشت نهال این گیاه اواخر بهمن تا نیمه اول اردیبهشت است که باید در نظر گرفته شود که نهال ها در آفتاب کامل کشت شوند.