با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

نگاهی دقیق‌تر به آنچه در ظاهر میبینیم

گل‌انگیزی و تشکیل جوانه‌های بارده در درختان پسته در سال قبل از گلدهی انجام میشود. جوانه‌های زایشی نسبت به جوانه‌های برگی یا رویشی درشت تر و دارای تحدب بیشتری می باشند.

تصاویر ذیل نشان میدهند که چگونه اندامهای گل و نیز برگها یا اندامهای رویشی از سال قبل در جایگاه خود تشکیل میشوند.

این نسخه‌های بسیار دقیق در درختان پسته در ابتدای رشد سال جاری مشخص گشته و به تدریج تمایز و تکامل پیدا میکنند.