با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

بیماری پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه گیاه توت فرنگی

بیماری پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه گیاه توت فرنگی از مهمترین بیماری های این گیاه است که می تواند در مدت زمان کوتاهی سبب نابودی گیاه گردد و در خاک هایی با زهکشی ضعیف بسیار شایع است که بهترین دما برای گسترش این بیماری 10 تا 15 درجه سانتیگراد می باشد.

در ابتدای آلودگی، رشد بوته ها تحت تاثیر قرار می گیرد و حاشیه برگ ها حالت سوختگی پیدا می کند. به طوری ممکن است با علائم شوری اشتباه گرفته شود. اگر به ناحیه طوقه دقت شود خطوط بافت مرده قهوه ای رنگی قابل مشاهده است. در اثر این عامل خاکزی، ریشه ها به شدت درگیر شده و حالت نکروز یا بافت مردگی پیدا می کند و پوسیدگی های قهوه ای تا قرمز رنگی در روی ریشه ایجاد می شود.
در اثر این بیماری بوته ها به شدت ضعیف شده، حالت افتادگی پیدا کرده و گیاه به طور کامل از بین می رود .

این عامل بیماری زا می تواند سال ها در خاک باقی بماند. لازم به ذکر است که مرحله نشا حساس ترین مرحله توت فرنگی در برابر این بیماری می باشد.

توت فرنگی سالم


راه های کنترل بیماری پوسیدگی فیتوفترایی طوقه و ریشه گیاه توت فرنگی


زهکشی مناسب خاک

ضد عفونی کردن خاک قبل از کشت

استفاده از نشاء های سالم مدیریت آبیاری

استفاده از سموم شیمیایی مناسب با توجه به نظر کارشناسی منطقه