با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

عناصر متحرک و کم تحرک در گیاه و خاک کدام هستند؟

عناصر متحرک عناصری هستند که تحرک بالایی دارند و به راحتی در درون گیاه و خاک حرکت می کنند و در مقابل عناصری کم تحرک هستند که حرکت کندی را دارند.

زمانی که در برگهای جوان کمبود مشاهده میشود اغلب دلیل آن حرکت کند عناصر غذایی کم تحرک است و در مقابل، کمبود عناصر متحرک معمولا در برگهای پایین تر گیاه علائم آنها دیده میشود.
توجه ویژه ای که در تامین عناصر غذایی در خاک باید داشت این است که این عناصر را در پیک جذب توسط گیاه در دسترس ریشه قرار داد.
کلسیم عنصری است که هم در گیاه و هم در خاک کم تحرک است و با توجه به این عدم تحرک کافی باید قبل از نشانه های کمبود کلسیم را در اختیار گیاه قرار گیرد.

نیترات کلسیم جنوبگان، یک کود کلسیمی است که در ابتدای فصل می تواند از علایم کمبود آینده این عنصر جلوگیری کند.

نقش کلسیم:

کلسیم باعث استحکام دیواره سلولی گیاه می شود و این استحکام باعث مقاوم شدن گیاه نسبت به عوامل بیماری زا و آفات می شود، ضمن اینکه خاصیت انبار داری را در محصولات کشاورزی افزایش خواهد داد.

دوز مصرف با توجه به نوع گیاه و کمبود و حتی شیوه مصرف ۵۰ تا ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار توصیه می شود.