با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

زهکشی اراضی کشاورزی و مشکلات ماندآبی

در اثر سنگین بودن بافت خاک و عدم فضای کافی بین ذرات آن برای زمان بلند مدتی آب در سطح خاک و اطراف ریشه باقی میماند. به همین دلیل فعالیت ریشه گیاهان و میکروارگانیسم هایی که برای بقاء به اکسیژن نیاز دارند مختل شده و عمل فتوسنتز و رشد گیاه تقریباً متوقف میشود.

در چنین شرایطی در جذب عناصر غذایی نیز اختلال ایجاد میشود و احتمال هجوم آفات و بیماری به علت افزایش رطوبت بالا میرود.

زهکشی مناسب اراضی کشاورزی باعث میشود آب به میزان کافی در اختیار ریشه قرار گیرد و شوری خاک را کنترل میکند. به همین دلیل زهکشی مطلوب با توجه به محصول کشاورزی و تسطیح و یکپارچه سازی اراضی کشاورزی قبل از کاشت از جمله الزاماتی است که بایستی رعایت نمود.