با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

بیماری بهاره مشکل ساز در درختان بادام

بیماری لکه آجری بادام توسط قارچ Polystigma amygdalinum ایجاد شده و در شرایطی که رطوبت بالا باشد، کاهش عملکرد درختان را به دنبال دارد.

بیماری لکه آجری یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید بادام در ایران می باشد.

چرخه بیماری

قارچ عامل این بیماری، زمستان را در برگها روی زمین سپری می‌کند. در اوایل بهار قبل از شروع گلدهی و تشکیل میوه بالغ شده و در صورت بارندگی و وجود رطوبت در هوا آزاد می شود.

علایم بیماری

نشانه های لکه آجری روی برگ بادام ابتدا به صورت لکه هایی زرد رنگ نزدیک به نارنجی که به مرور زمان آجری رنگ شده و در نهایت به قهوه ای در می آیند، در اثر این بیماری لکه ها حالت ضخیم پیدا کرده و فرورفته و برجسته می شوند که در شرایط حاد احتمال آلوده شدن کل پهنک برگ وجود دارد. در اثر این آلودگی قسمت اعظم برگها ریزش پیدا کرده و در این شرایط با کاهش سطح فتوسنتز برگ تولید محصول تحت تاثیر قرار می گیرد.

مدیریت بیماری

انتخاب ارقام مقاوم، جمع آوری برگهای زیر درختان، شخم زدن زمین در پاییز یا زمستان، کنترل شیمیایی

در صورت نیاز به کنترل شیمیایی حتما با کارشناس فنی مشورت انجام شود.