با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱
EN

سفیدک پودری انبه

ریزش گل و عدم تشکیل میوه یکی از محدود کننده ترین شرایط کشت انبه در مناطق جنوبی کشور است.
سفیدک پودری درختان انبه که تقریباً تمامی انبه کاری های جهان و بعضاً مناطق انبه کاری جنوب ایران نظیر هرمزگان و سیستان بلوچستان را درگیر نموده است.

این بیماری قارچی توسط قارچ Oidium mangiferae ایجاد شده و در شرایط رطوبت کافی، کاهش عملکرد درختان انبه را به دنبال دارد.

نحوه خسارت و کلید شناسایی:

این قارچ به گل آذین، برگ و میوه های جوان حمله می کند. کلید تشخیص این بیماری رشد قارچی سفید رنگ و پودری شکل است که عمدتا در گل آذین انبه مشاهده میشود. غنچه گل های آلوده به بیماری باز نمی شوند و در بیشتر موارد، قبل از موعد طبیعی خود شروع به ریزش میکنند.
میوه های جوان نیز توسط پوشش های نمدی و سفید رنگ این بیماری قارچی پوشانده شده و در صورت شدت علائم شروع به ریزش میکنند.

عواملی نظیر تشکیل میوه (فروت ست) ضعیف، گلدهی سنگین و ریزش شدید میوه ها باعث کاهش شدید عملکرد درختان انبه میشوند و گاهی ۷۰ الی ۹۰درصد محصول یک درخت از بین میرود.

کنترل

اقدامات زراعی زیر در کاهش خسارت قارچ کمک و از شیوع بیماری جلوگیری می کند:

  • هرس منظم گل آذین های آلوده و اطمینان از فاصله کشت مناسب درختان
  • حذف و انهدام برگ و گل آذین های آلوده و ریزش یافته
  • کنترل صحیح علف های هرز و تعادل عناصر غذایی در طول رشد

در صورت شدت علائم استفاده از سموم شیمیایی قارچ کش متناسب با توصیه کارشناسان مجرب قابل توصیه است.