با ما در ارتباط باشید : ۲۸۴۲۷۲۷۲-۰۲۱

سرخورطومی ریزوم موز

موز یکی از بهترین میوه های گرمسیری است که دارای تجارت جهانی وسیعی میباشد. در کشور ما استان هایی مانند سیستان و بلوچستان یکی از مستعد ترین مناطق کشت موز در ایران میباشند و آفات مختلفی نظیر سرخرطومی ریزوم و شته ها کشت آن را دچار محدودیت میکنند.

این حشره به رنگ قهوه ای تیره است و سر آنها کشیده شده و به شکل یک خرطوم در آمده است. بیشتر بدن آنها به وسیله فلس پوشیده شده است.

نحوه خسارت

پس از تفریخ تخم ها و خروج لاروها وارد ریزوم ها شده و از آن تغذیه میکنند. این حشرات قادر هستند از ساقه و پاجوش ها نیز تغذیه نموده و حفره یا کانالی درون آن ایجاد کنند.

نحوه کنترل

سوزاندن بقایای گیاهی و ریزوم های آلوده و کاشت نهال های سالم و عاری از بیماری موز در خاک های جدید و زهکش دار یک راه درمان بسیار مناسب و عملی است.

حذف علف های هرز

استفاده از تله های فرمونی و سموم شیمیایی در صورت تایید کارشناسان