مزرعه های چای در منطقه Yunnan چین. این منطقه برای چای Pu’re معروف است. چایی که ابتدا خشک شده و تخمیر می شود و پس از فشرده شدن و دوباره خشک کردن جهت فروش به بازار آماده می گردد.